Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Taxi

STT Số ĐT Tên Loại Sim Giá (VNĐ)sắp xếp giảm dần Chi nhánh
1 0995.309.390 Taxi 300 000 CN3
2 0993.680.860 Taxi 390 000 Trụ sở chính
3 0995.234.432 Taxi 1 000 000 CN3
4 09.9467.9467 Taxi 1 000 000 CN3
5 0993.667.677 Taxi 1 000 000 CN3
6 0995.133.113 Taxi 1 100 000 CN3
7 0995.188.118 Taxi 1 200 000 CN3
8 0997.133.113 Taxi 1 200 000 CN3
9 0994.678.876 Taxi 2 000 000 CN3
10 0993.022.022 Taxi 7 000 000 CN3