Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Tam hoa

STT Số ĐT Tên Loại Sim Giá (VNĐ) Chi nhánh
141 0997.333.458 Tam hoa 200 000 Trụ sở chính
142 0997.333.918 Tam hoa 160 000 Trụ sở chính
143 0997.339.444 Tam hoa 300 000 Trụ sở chính
144 0997.10.5558 Tam hoa 300 000 CN3
145 0997.02.6667 Tam hoa 300 000 CN3
146 0997.10.9998 Tam hoa 500 000 CN3
147 0997.03.1119 Tam hoa 300 000 CN3
148 0997.11.5552 Tam hoa 300 000 CN3
149 0997.09.3337 Tam hoa 300 000 CN3
150 0997.117.444 Tam hoa 300 000 CN3
151 0997.10.3332 Tam hoa 200 000 CN3
152 0997.12.8887 Tam hoa 300 000 CN3
153 0997.10.7776 Tam hoa 300 000 CN3
154 0997.02.9990 Tam hoa 300 000 CN3
155 0997.11.3331 Tam hoa 300 000 CN3
156 0997.03.5558 Tam hoa 350 000 CN3
157 0997.11.7773 Tam hoa 300 000 CN3
158 0997.09.8881 Tam hoa 300 000 CN3
159 0997.12.6661 Tam hoa 300 000 CN3
160 0997.12.6662 Tam hoa 300 000 CN3
161 0997.10.5559 Tam hoa 300 000 CN3
162 0997.02.6669 Tam hoa 600 000 CN3
163 0997.11.0002 Tam hoa 500 000 CN3
164 0997.03.2220 Tam hoa 200 000 CN3
165 0997.11.5553 Tam hoa 300 000 CN3
166 0997.09.3338 Tam hoa 500 000 CN3
167 0997.12.0002 Tam hoa 200 000 CN3
168 0997.10.3334 Tam hoa 200 000 CN3
169 0997.12.9990 Tam hoa 300 000 CN3
170 0997.10.7778 Tam hoa 450 000 CN3
171 0997.02.9991 Tam hoa 300 000 CN3
172 0997.11.7774 Tam hoa 300 000 CN3
173 0997.09.8882 Tam hoa 300 000 CN3
174 0997.09.8883 Tam hoa 300 000 CN3
175 0997.12.6663 Tam hoa 300 000 CN3

Trang