Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Tam hoa

STT Số ĐT Tên Loại Sim Giá (VNĐ) Chi nhánh
71 0995.39.1981 Tam hoa 700 000 CN3
72 0995.48.6668 Tam hoa 1 500 000 CN2
73 099.550.9992 Tam hoa 600 000 CN2
74 0996.813.777 Tam hoa 800 000 CN3
75 0997.11.2226 Tam hoa 500 000 CN3
76 0995.39.1970 Tam hoa 500 000 CN3
77 099.550.8881 Tam hoa 500 000 CN2
78 0997.11.6667 Tam hoa 500 000 CN3
79 0997.11.2227 Tam hoa 500 000 CN3
80 0995.39.1971 Tam hoa 500 000 CN3
81 099.550.8882 Tam hoa 500 000 CN2
82 0997.11.8880 Tam hoa 500 000 CN3
83 0995.49.3338 Tam hoa 500 000 CN2
84 0995.48.7778 Tam hoa 500 000 CN2
85 0997.11.2228 Tam hoa 500 000 CN3
86 0995.39.1974 Tam hoa 500 000 CN3
87 0997.666.006 Tam hoa 500 000 CN2
88 099.550.8883 Tam hoa 500 000 CN2
89 0997.11.8881 Tam hoa 500 000 CN3
90 0995.48.5558 Tam hoa 500 000 CN2
91 0997.11.2229 Tam hoa 500 000 CN3
92 0995.39.1975 Tam hoa 500 000 CN3
93 0997.666.226 Tam hoa 500 000 CN2
94 099.550.8885 Tam hoa 500 000 CN2
95 0997.11.8882 Tam hoa 500 000 CN3
96 0995.48.3338 Tam hoa 500 000 CN2
97 0997.11.3335 Tam hoa 500 000 CN3
98 0995.39.1976 Tam hoa 500 000 CN3
99 0993.59.5558 Tam hoa 500 000 CN2
100 0995.2.8.1970 Tam hoa 500 000 CN3
101 0997.11.8885 Tam hoa 500 000 CN3
102 0995.48.3339 Tam hoa 500 000 CN2
103 0997.11.3336 Tam hoa 500 000 CN3
104 0995.39.1977 Tam hoa 500 000 CN3
105 0997.61.8886 Tam hoa 500 000 CN2

Trang