Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Năm sinh

STT Số ĐT Tên Loại Sim Giá (VNĐ) Chi nhánh
106 0997.20.1996 Năm sinh 500 000 CN3
107 0997.21.1992 Năm sinh 999 000 CN3
108 0997.20.1974 Năm sinh 300 000 CN3
109 0997.21.1973 Năm sinh 599 000 CN3
110 0997.20.1997 Năm sinh 500 000 CN3
111 0997.20.1975 Năm sinh 300 000 CN3
112 0997.21.1974 Năm sinh 599 000 CN3
113 0997.20.1998 Năm sinh 500 000 CN3
114 0997.20.1976 Năm sinh 300 000 CN3
115 0997.21.1975 Năm sinh 599 000 CN3
116 0997.20.2001 Năm sinh 500 000 CN3
117 0997.20.1978 Năm sinh 390 000 CN3
118 0997.21.1976 Năm sinh 599 000 CN3
119 0997.20.2002 Năm sinh 900 000 CN3
120 0997.20.1980 Năm sinh 500 000 CN3
121 0997.21.1977 Năm sinh 599 000 CN3
122 0997.19.2004 Năm sinh 999 000 CN3
123 0997.20.2003 Năm sinh 500 000 CN3
124 0997.21.1978 Năm sinh 599 000 CN3
125 0997.19.2005 Năm sinh 999 000 CN3
126 0997.20.2004 Năm sinh 500 000 CN3
127 0997.20.1982 Năm sinh 500 000 CN3
128 0997.21.1980 Năm sinh 599 000 CN3
129 0997.19.2006 Năm sinh 999 000 CN3
130 0997.20.2005 Năm sinh 500 000 CN3
131 0997.20.1983 Năm sinh 500 000 CN3
132 0997.21.1983 Năm sinh 799 000 CN3
133 0997.19.2007 Năm sinh 999 000 CN3
134 0997.20.2006 Năm sinh 500 000 CN3
135 0997.20.1984 Năm sinh 500 000 CN3
136 0997.21.1984 Năm sinh 799 000 CN3
137 0997.19.2008 Năm sinh 999 000 CN3
138 0997.20.2007 Năm sinh 500 000 CN3
139 0997.20.1987 Năm sinh 500 000 CN3
140 0997.21.1985 Năm sinh 799 000 CN3

Trang