Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Viettel

STT Số ĐTsắp xếp giảm dần Nhà mạng Giá Chi nhánh
1 09.664466.43 Viettel 870 000 Trụ sở chính
2 09.66611.525 Viettel 330 000 Trụ sở chính
3 09.6664.1011 Viettel 220 000 Trụ sở chính
4 09.675747.30 Viettel 220 000 Trụ sở chính
5 09.7174.4334 Viettel 360 000 Trụ sở chính
6 09.7174.5550 Viettel 270 000 Trụ sở chính
7 09.7174.5552 Viettel 270 000 Trụ sở chính
8 09.7174.5553 Viettel 270 000 Trụ sở chính
9 09.7174.5554 Viettel 270 000 Trụ sở chính
10 09.7174.5557 Viettel 360 000 Trụ sở chính
11 096.111.33.76 Viettel 320 000 Trụ sở chính
12 096.11100.32 Viettel 360 000 Trụ sở chính
13 096.1115.030 Viettel 230 000 Trụ sở chính
14 096.11444.98 Viettel 470 000 Trụ sở chính
15 096.11555.74 Viettel 320 000 Trụ sở chính
16 096.765.0313 Viettel 170 000 Trụ sở chính
17 0961.06.06.17 Viettel 470 000 Trụ sở chính
18 0961.06.06.18 Viettel 670 000 Trụ sở chính
19 0961.06.06.19 Viettel 670 000 Trụ sở chính
20 0961.06.06.20 Viettel 360 000 Trụ sở chính
21 0961.06.06.21 Viettel 360 000 Trụ sở chính
22 0961.06.06.23 Viettel 470 000 Trụ sở chính
23 0961.06.06.24 Viettel 360 000 Trụ sở chính
24 0961.06.06.25 Viettel 470 000 Trụ sở chính
25 0961.06.06.27 Viettel 670 000 Trụ sở chính
26 0961.06.06.28 Viettel 670 000 Trụ sở chính
27 0961.06.06.29 Viettel 670 000 Trụ sở chính
28 0961.06.06.30 Viettel 470 000 Trụ sở chính
29 0961.06.06.31 Viettel 470 000 Trụ sở chính
30 0961.06.06.32 Viettel 470 000 Trụ sở chính
31 0961.06.06.33 Viettel 670 000 Trụ sở chính
32 0961.06.06.34 Viettel 360 000 Trụ sở chính
33 0961.06.06.35 Viettel 470 000 Trụ sở chính
34 0961.06.06.37 Viettel 670 000 Trụ sở chính
35 0961.06.06.38 Viettel 870 000 Trụ sở chính

Trang