Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Viettel

STT Số ĐT Nhà mạng Giásắp xếp giảm dần Chi nhánh
1 096.765.0313 Viettel 170 000 Trụ sở chính
2 0981.56.3933 Viettel 200 000 Trụ sở chính
3 0969.012.103 Viettel 220 000 Trụ sở chính
4 098.776.0080 Viettel 220 000 Trụ sở chính
5 0981.2666.03 Viettel 220 000 Trụ sở chính
6 0971.077.030 Viettel 220 000 Trụ sở chính
7 0962.379.055 Viettel 220 000 Trụ sở chính
8 0981.522.114 Viettel 220 000 Trụ sở chính
9 0981.69.0080 Viettel 220 000 Trụ sở chính
10 0981.569.558 Viettel 220 000 Trụ sở chính
11 0965.08.1131 Viettel 220 000 Trụ sở chính
12 0981.48.78.77 Viettel 220 000 Trụ sở chính
13 09.6664.1011 Viettel 220 000 Trụ sở chính
14 0971.744.335 Viettel 220 000 Trụ sở chính
15 0981.56.39.29 Viettel 220 000 Trụ sở chính
16 0961.147.146 Viettel 220 000 Trụ sở chính
17 0965.5432.62 Viettel 220 000 Trụ sở chính
18 0971.74.25.74 Viettel 220 000 Trụ sở chính
19 0975.730.186 Viettel 220 000 Trụ sở chính
20 0964.057.188 Viettel 220 000 Trụ sở chính
21 0961.49.87.86 Viettel 220 000 Trụ sở chính
22 0971.742.488 Viettel 220 000 Trụ sở chính
23 0981.615.479 Viettel 220 000 Trụ sở chính
24 0981.494.070 Viettel 220 000 Trụ sở chính
25 09.675747.30 Viettel 220 000 Trụ sở chính
26 097.110.5515 Viettel 220 000 Trụ sở chính
27 0961.33.78.69 Viettel 220 000 Trụ sở chính
28 097.110.5355 Viettel 220 000 Trụ sở chính
29 0978.365.535 Viettel 220 000 Trụ sở chính
30 0981.550.422 Viettel 220 000 Trụ sở chính
31 096.1115.030 Viettel 230 000 Trụ sở chính
32 0961.060.466 Viettel 230 000 Trụ sở chính
33 0981.558.737 Viettel 250 000 Trụ sở chính
34 0966.455.606 Viettel 260 000 Trụ sở chính
35 0971.797.343 Viettel 260 000 Trụ sở chính

Trang