Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Viettel

STT Số ĐT Nhà mạng Giásắp xếp giảm dần Chi nhánh
1 0968.842.877 Viettel 120 000 Trụ sở chính
2 0971.10.30.77 Viettel 120 000 Trụ sở chính
3 0981.61.54.61 Viettel 120 000 Trụ sở chính
4 0966.101.554 Viettel 120 000 Trụ sở chính
5 09.6677.5430 Viettel 130 000 Trụ sở chính
6 0962.379.055 Viettel 170 000 Trụ sở chính
7 0978.365.535 Viettel 170 000 Trụ sở chính
8 0981.56.39.29 Viettel 170 000 Trụ sở chính
9 09.675747.30 Viettel 170 000 Trụ sở chính
10 098.776.0080 Viettel 170 000 Trụ sở chính
11 01666.805.899 Viettel 170 000 Trụ sở chính
12 0971.74.25.74 Viettel 170 000 Trụ sở chính
13 0965.08.1131 Viettel 170 000 Trụ sở chính
14 0971.742.488 Viettel 170 000 Trụ sở chính
15 01637.655.879 Viettel 170 000 Trụ sở chính
16 0961.49.87.86 Viettel 170 000 Trụ sở chính
17 01632.950.779 Viettel 179 000 Trụ sở chính
18 0961.060.466 Viettel 180 000 Trụ sở chính
19 0167.3535.882 Viettel 180 000 Trụ sở chính
20 096.1115.030 Viettel 180 000 Trụ sở chính
21 0165.8822.077 Viettel 180 000 Trụ sở chính
22 01689.183.000 Viettel 190 000 Trụ sở chính
23 016.7778.3444 Viettel 199 000 Trụ sở chính
24 01636.15.9559 Viettel 199 000 Trụ sở chính
25 01684.113.099 Viettel 199 000 Trụ sở chính
26 01653.393.668 Viettel 200 000 Trụ sở chính
27 01659.878.818 Viettel 200 000 Trụ sở chính
28 0962.393.020 Viettel 200 000 Trụ sở chính
29 0979.367.559 Viettel 200 000 Trụ sở chính
30 01.6666.318.39 Viettel 200 000 Trụ sở chính
31 0967.211.373 Viettel 200 000 Trụ sở chính
32 01663.292.969 Viettel 200 000 Trụ sở chính
33 01665.368.979 Viettel 200 000 Trụ sở chính
34 01666.34.32.39 Viettel 200 000 Trụ sở chính
35 016.3839.5556 Viettel 200 000 Trụ sở chính

Trang