Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Viettel

STT Số ĐT Nhà mạng Giá Chi nhánh
71 0961.06.06.52 Viettel 420 000 Trụ sở chính
72 0966.433.800 Viettel 250 000 Trụ sở chính
73 0971.744.288 Viettel 270 000 Trụ sở chính
74 0981.555.304 Viettel 220 000 Trụ sở chính
75 0961.06.06.32 Viettel 420 000 Trụ sở chính
76 0962.115.990 Viettel 280 000 Trụ sở chính
77 0971.077.002 Viettel 310 000 Trụ sở chính
78 0978.365.102 Viettel 420 000 Trụ sở chính
79 096.1115.030 Viettel 180 000 Trụ sở chính
80 0981.56.36.76 Viettel 820 000 Trụ sở chính
81 0961.06.06.53 Viettel 420 000 Trụ sở chính
82 0966.455.606 Viettel 210 000 Trụ sở chính
83 0971.744.338 Viettel 310 000 Trụ sở chính
84 0981.555.441 Viettel 420 000 Trụ sở chính
85 0961.06.06.33 Viettel 620 000 Trụ sở chính
86 0962.379.055 Viettel 170 000 Trụ sở chính
87 0971.077.003 Viettel 310 000 Trụ sở chính
88 0978.365.535 Viettel 170 000 Trụ sở chính
89 096.11444.98 Viettel 420 000 Trụ sở chính
90 0981.56.39.29 Viettel 170 000 Trụ sở chính
91 0961.06.06.56 Viettel 1 500 000 Trụ sở chính
92 0966.985.444 Viettel 1 500 000 Trụ sở chính
93 0971.744.355 Viettel 220 000 Trụ sở chính
94 0971.744.366 Viettel 220 000 Trụ sở chính
95 0981.556.118 Viettel 420 000 Trụ sở chính
96 0961.06.06.34 Viettel 310 000 Trụ sở chính
97 0962.393.020 Viettel 200 000 Trụ sở chính
98 0971.077.090 Viettel 270 000 Trụ sở chính
99 0979.367.559 Viettel 200 000 Trụ sở chính
100 096.11555.74 Viettel 270 000 Trụ sở chính
101 0981.56.86.46 Viettel 310 000 Trụ sở chính
102 0961.06.06.57 Viettel 620 000 Trụ sở chính
103 0967.123.122 Viettel 270 000 Trụ sở chính
104 0971.797.343 Viettel 210 000 Trụ sở chính
105 0981.558.990 Viettel 420 000 Trụ sở chính

Trang