Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Viettel

STT Số ĐT Nhà mạng Giá Chi nhánh
71 09.7174.5552 Viettel 270 000 Trụ sở chính
72 0961.06.06.50 Viettel 470 000 Trụ sở chính
73 0981.59.22.78 Viettel 270 000 Trụ sở chính
74 0981.559.220 Viettel 320 000 Trụ sở chính
75 0965.638.637 Viettel 470 000 Trụ sở chính
76 09.6664.1011 Viettel 220 000 Trụ sở chính
77 096.11444.98 Viettel 470 000 Trụ sở chính
78 0961.0948.38 Viettel 320 000 Trụ sở chính
79 0981.559.522 Viettel 360 000 Trụ sở chính
80 0961.06.06.24 Viettel 360 000 Trụ sở chính
81 0971.744.335 Viettel 220 000 Trụ sở chính
82 0961.06.06.43 Viettel 270 000 Trụ sở chính
83 0961.06.06.23 Viettel 470 000 Trụ sở chính
84 0964.242.239 Viettel 270 000 Trụ sở chính
85 0961.06.06.64 Viettel 320 000 Trụ sở chính
86 0981.558.990 Viettel 470 000 Trụ sở chính
87 096.1115.030 Viettel 230 000 Trụ sở chính
88 0961.06.06.48 Viettel 570 000 Trụ sở chính
89 0971.07.3139 Viettel 320 000 Trụ sở chính
90 0961.06.06.20 Viettel 360 000 Trụ sở chính
91 0981.56.39.29 Viettel 220 000 Trụ sở chính
92 0961.06.06.42 Viettel 270 000 Trụ sở chính
93 0981.51.31.61 Viettel 470 000 Trụ sở chính
94 097.110.2778 Viettel 270 000 Trụ sở chính
95 0961.06.06.54 Viettel 320 000 Trụ sở chính
96 0981.55.89.77 Viettel 470 000 Trụ sở chính
97 0961.060.466 Viettel 230 000 Trụ sở chính
98 0961.06.06.49 Viettel 570 000 Trụ sở chính
99 096.111.33.76 Viettel 320 000 Trụ sở chính
100 0981.668.477 Viettel 360 000 Trụ sở chính
101 0961.147.146 Viettel 220 000 Trụ sở chính
102 0961.06.06.40 Viettel 270 000 Trụ sở chính
103 0971.103.130 Viettel 470 000 Trụ sở chính
104 0981.56.32.56 Viettel 270 000 Trụ sở chính
105 0961.157.457 Viettel 320 000 Trụ sở chính

Trang