Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Viettel

STT Số ĐT Nhà mạng Giá Chi nhánh
36 0971.742.479 Viettel 420 000 Trụ sở chính
37 0981.55.86.77 Viettel 270 000 Trụ sở chính
38 0961.06.06.29 Viettel 620 000 Trụ sở chính
39 0961.157.457 Viettel 270 000 Trụ sở chính
40 0971.07.3113 Viettel 270 000 Trụ sở chính
41 0978.36.06.46 Viettel 220 000 Trụ sở chính
42 0981.56.3139 Viettel 420 000 Trụ sở chính
43 0961.06.06.49 Viettel 520 000 Trụ sở chính
44 0965.71.71.84 Viettel 270 000 Trụ sở chính
45 0971.742.488 Viettel 170 000 Trụ sở chính
46 0981.55.89.44 Viettel 220 000 Trụ sở chính
47 0961.06.06.30 Viettel 420 000 Trụ sở chính
48 0961.33.11.46 Viettel 220 000 Trụ sở chính
49 0971.07.3139 Viettel 270 000 Trụ sở chính
50 0978.36.36.04 Viettel 420 000 Trụ sở chính
51 0981.56.32.56 Viettel 220 000 Trụ sở chính
52 0961.06.06.50 Viettel 420 000 Trụ sở chính
53 0965.99.33.81 Viettel 310 000 Trụ sở chính
54 0971.742.588 Viettel 220 000 Trụ sở chính
55 0981.55.89.77 Viettel 420 000 Trụ sở chính
56 0961.33.88.67 Viettel 620 000 Trụ sở chính
57 0971.073.268 Viettel 270 000 Trụ sở chính
58 0978.36.36.40 Viettel 420 000 Trụ sở chính
59 096.111.33.76 Viettel 270 000 Trụ sở chính
60 0981.56.3223 Viettel 310 000 Trụ sở chính
61 0961.06.06.51 Viettel 420 000 Trụ sở chính
62 0966.101.554 Viettel 120 000 Trụ sở chính
63 0971.742.988 Viettel 220 000 Trụ sở chính
64 0981.55.95.45 Viettel 270 000 Trụ sở chính
65 0961.06.06.31 Viettel 420 000 Trụ sở chính
66 0961.49.87.86 Viettel 170 000 Trụ sở chính
67 0971.076.479 Viettel 310 000 Trụ sở chính
68 0978.363.102 Viettel 220 000 Trụ sở chính
69 096.11100.32 Viettel 310 000 Trụ sở chính
70 0981.56.3239 Viettel 420 000 Trụ sở chính

Trang