Skip to content Skip to navigation

Danh sách số Viettel

STT Số ĐT Nhà mạng Giá Chi nhánh
1 0981.668.477 Viettel 310 000 Trụ sở chính
2 0981.668.478 Viettel 420 000 Trụ sở chính
3 0981.88.10.15 Viettel 200 000 Trụ sở chính
4 0983.345.246 Viettel 1 500 000 Trụ sở chính
5 0983.60.7890 Viettel 420 000 Trụ sở chính
6 0983.89.3533 Viettel 200 000 Trụ sở chính
7 0985.333.719 Viettel 270 000 Trụ sở chính
8 0986.200.811 Viettel 270 000 Trụ sở chính
9 0961.060.566 Viettel 220 000 Trụ sở chính
10 097.559.4858 Viettel 270 000 Trụ sở chính
11 0975.82.1119 Viettel 420 000 Trụ sở chính
12 0981.559.858 Viettel 420 000 Trụ sở chính
13 0961.06.06.46 Viettel 420 000 Trụ sở chính
14 0964.38.48.08 Viettel 200 000 Trụ sở chính
15 0971.74.54.84 Viettel 220 000 Trụ sở chính
16 0981.51.31.61 Viettel 420 000 Trụ sở chính
17 0961.06.06.24 Viettel 310 000 Trụ sở chính
18 0981.59.22.78 Viettel 220 000 Trụ sở chính
19 0961.066.991 Viettel 420 000 Trụ sở chính
20 0971.00.77.63 Viettel 420 000 Trụ sở chính
21 0976.505.399 Viettel 820 000 Trụ sở chính
22 0981.559.880 Viettel 420 000 Trụ sở chính
23 0961.06.06.47 Viettel 420 000 Trụ sở chính
24 0964.666.209 Viettel 420 000 Trụ sở chính
25 0971.742.472 Viettel 310 000 Trụ sở chính
26 0981.53.52.58 Viettel 310 000 Trụ sở chính
27 0961.06.06.25 Viettel 420 000 Trụ sở chính
28 0981.61.54.61 Viettel 120 000 Trụ sở chính
29 0961.06.06.28 Viettel 620 000 Trụ sở chính
30 0961.099.811 Viettel 220 000 Trụ sở chính
31 0971.039.903 Viettel 310 000 Trụ sở chính
32 0978.31.94.31 Viettel 220 000 Trụ sở chính
33 0981.56.0009 Viettel 620 000 Trụ sở chính
34 0961.06.06.48 Viettel 520 000 Trụ sở chính
35 0965.08.1131 Viettel 170 000 Trụ sở chính

Trang